FASTIGHETSÄGARE

Stadgar:

Klicka för att läsa mer

Stadgar för Ytterby Vägförening enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa stadgar.§ 1  Firma
Föreningens firma är Ytterby Vägförening.§ 2 Samfällighet
Föreningen förvaltar Ytterby-Tunge gr:2.§ 3 Grunderna för förvaltning
Samfälligheten skall förvaltas i enlighet med vad som vid bildandet bestämts om förvaltningen dess ändamål, vägar§ 4 Medlem
Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed jämställd egendom som har del i samfällighet upptagen under § 2.§ 5 Styrelse
För föreningen skall finnas en styrelse med säte i Kungälvs kommun.

Styrelsen skall bestå av 5 ledamöter och 2 suppleanter.


§ 6 Styrelseval
Styrelsen väljs vid ordinarie årsmöte.

Mandattiden för ledamot är 2 år och för supplenat ett år.
§ 7 Kallelse
Kallelse av ledamöterna till styrelsesammanträde skall ske minst 5 dagar före sammanträdet. Kallelse skall innehålla uppgift om förekommande ärenden. Ersättarna skall inom samma tid underrättas om sammanträdet och förekommande ärenden.

Ledamot, som är förhindrad att närvara, skall genast meddela detta till ordföranden, samt omedelbart kalla ersättare i sitt ställe. Ersättare som ej tjänstgör i ledamots ställe har rätt att närvara vid sammanträdet, men har inte rösträtt.§ 8 Styrelse, beslutförhet, protokoll 
Styrelsen är beslutsmässig när kallelse skett i behörig ordning och minst halva antalet styrelseledamöter är närvarande. Utan hinder härav skall styrelsesammanträde anses behörigen utlyst om samtliga ordinarie ledamöter infunnit sig till sammanträdet.

Som styrelsens beslut gäller den mening om vilken de flesta röstande förenar sig.

Vid lika röstetal avgörs val genom lottning. I andra frågor gäller den mening som biträdes av ordföranden.

Utan att ha angivits i kallelsen får ärende avgöras om minst två tredjedelar av styrelseledamöterna, eller ersättare för ordinarie ledamot, är närvarande och ense om beslutet.

Fråga får utan hinder av bestämmelserna i första stycket avgöras utan kallelse om samtliga ordinarie ledamöter, eller ersättare för ordinarie ledamot, är ense om beslutet.

Den som deltagit i avgörandet av ärende äger anföra reservation mot beslutet.  Sådan reservation skall anmälas före sammanträdets slut.

Över ärenden i vilka styrelsen fattat beslut skall föras protokoll som upptar datum, deltagande ledamöter och suppleanter, kort beskrivning av ärendet, styrelsens beslut samt anförda reservationer. Protokollet skall justeras av ordföranden eller annan ledamot som vid förfall för ordföranden lett sammanträdet.

Styrelsen sammanträder normalt 4 gånger per år.§ 9 Styrelse,förvaltning
Styrelsen skall:
1.   förvalta samfälligheten och föreningens tillgångar,
2.   föra redovisning över föreningens räkenskaper,
3.   föra förteckning över delägande fastigheter, deras andelstal och ägare,
4.   årligen till ordinarie årsmöte avge förvaltningsberättelse över föreningens verksamhet och ekonomi,
5.   om förvaltningen omfattar flera samfälligheter eller annars är uppdelad på olika verksamhetsgrenar och medlemmarnas andelar inte är lika stora i alla verksamhetsgrenarna föra särskild redovisning för varje sådan gren,
6.   övrigt fullgöra vad lagen föreskriver om styrelsens handhavande av föreningens angelägenheter.§ 10 Revision
För granskning av styrelsens förvaltning skall medlemmarna på ordinarie årsmöte utse 2 revisorer och 2 suppleanter.

Revisionsberättelse skall överlämnas till styrelsen senast en vecka före ordinarie årsmöte.§ 11 Räkenskapsperiod   
Föreningens räkenskapsperiod omfattar tiden 1 januari – 31 december.§ 12 Föreningsmöte. 
Ordinarie årsmöte skall årligen hållas senast under maj månad på tid och plats som styrelsen bestämmer. Styrelsen kan när den finner det erforderligt utlysa extra medlemsmöte. I fråga om medlemmars rätt att begära att extra medlemsmöte utlyses gäller 47 § 3 st., lagen om förvaltning av samfälligheter.

Om årsmöte skall godkänna uttaxering skall styrelsen bereda medlemmarna tillfälle att från det kallelseåtgärd vidtagits ta del av debiteringslängd, utvisande det belopp som skall uttaxeras, vad som belöper på varje medlem och när betalning skall ske. Före ordinarie årsmöte skall dessutom förvaltningsberättelse och revisionsberättelse för den avslutade räkenskapsperioden samt utgifts och inkomststat finnas tillgänglig för granskning under samma tid.§ 13 Kallelse till årsmöte
Kallelse till stämma skall utfärdas av styrelsen och ske genom annonsering dagspress och lokaltidning.

Kallelse skall ske senast 14 dagar före sammanträdet.

I kallelsen skall anges tid och plats för årsmötet, vilka ärenden som skall förekomma på stämman och lämnas uppgift om plats där i § 12 angivna handlingar finns tillgängliga.§ 14 Motioner
Medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet.  Motion, som skall behandlas på ordinarie årsmöte, skall vara styrelsen tillhanda senast under mars månad.

Styrelsen skall bereda avgivna motioner och hålla dem tillgängliga för medlemmarna tillsammans med förvaltningsberättelsen.

§ 15 Dagordning
Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden behandlas:
1.     val av ordförande för årsmötet
2.     val av sekreterare för årsmötet
3.     val av två protokollsjusterare tillika rösträknare
4.     styrelsens och revisorernas berättelser
5.     ansvarsfrihet för styrelsen
6.     framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna
7.     ersättning till styrelsen och revisorerna, samt andra uppdrag
8.     styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd
9.     val av styrelse, styrelseordförande och ersättare
10.  val av revisorer och ersättare
11.  fråga om val av valberedning
12.  övriga frågor
13.  meddelande av plats där mötesprotokollet hålles tillgängligt.
     Vid extra medlemsmöte skall behandlas ärenden under punkt 1, 2, 3, 6, 13.§ 16 Disposition av avkastning
I det fall årsmötet beslutar om att fördela uppkommet överskott skall detta ske efter medlemmarnas andelar i samfälligheten.§ 17 Mötesbeslut
Beslut och val fattas med acklamation om inte votering begärs.
Ifråga om omröstning mm gäller 48, 49, 51 och 52 § lagen om förvaltning av samfälligheter.

När omröstning företas skall till protokollet antecknas de omständigheter angående rösträtt, andelstal, ombud mm som har betydelse för bedömandet av röstresultatet.

Beslut skall ske genom öppen eller sluten votering om så begärs.

Personval skall ske genom sluten votering om votering begärts.§ 18 Flera verksamhetsgrenar
Skall omröstning ske i fråga som berör flera verksamhetsgrenar gemensamt har vid tillämpning av huvudtalsmetoden varje medlem en röst även om han har del i flera verksamhetsgrenar.

Vid tillämpning av andelstalsmetoden skall i motsvarande fall varje medlems röstetal framräknas på följande sätt. Först reduceras medlemmens röstetal inom varje verksamhetsgren i förhållande till verksamhetsgrenens andel i den gemensamma verksamhet omröstningen avser.

Därefter sammanlägges de reducerade röstetalen för varje medlem. Verksamhetsgrenarnas andelar i verksamhet som är gemensam för samfälligheten utgör 0.§ 19 Protokollsjustering
Mötesprotokollet skall justeras inom en månad efter mötet och därefter hållas tillgängligt för medlemmarna.  


§ 20 Stadgeändring
Vid stadgeändring skall beslut tas vid två på varandra följande medlemsmöten.

Vid omröstning i fråga om ändring av föreningens stadgar har varje
röstberättigad medlem, oavsett om han äger en eller flera
delägarfastigheter, en röst. För beslut om sådan ändring fordras minst
två tredjedelar av de avgivna rösterna.

Sommarunderhåll:

Klicka för att läsa mer

Sommarunderhållet börjar redan tidigt på våren med följande saker

Då sopas alla gator. Detta beställes av gatuförvaltningen varje vår.

Under våren besiktigas alla gator med avseende på uppkomna skador under vintern i form av hål och andra skador på asfalten. Besiktning av vägskyltar, m.m

Underhålls asfaltering, ny toppbeläggning,

Samtidigt med underhållsasfalteringen görs rep. av uppkomna ”potthål”

Löpande underhåll av skyltar, målningar av övergångsställen, parkeringsplatser m.m.

Under hösten så tillkommer ev. problem med täta dagvattenbrunnar med följande översvämmingar p.g.a vissna löv från häckar och trädgårdar. Här gäller det att åka runt och spana före att se om det föreligger risk för översvämningar.

Vinterunderhåll:

Klicka för att läsa mer

Vinter underhållet går inte att förutse långt i förväg. Här är vi helt beroende av väderleksrapporter i radio o TV.

Vardagar under kontorstid kan vi få en viss hjälp med informationen från Vägverket. Internet kan trots sina stora möjligheter inte ge den information som behövs. Därför får vi lita mycket på oss själva, bevaka väderrapporter och kolla situationen lokalt på plats.

Kommer det mycket snö? Smälter den bort direkt eller finns det risk att det blir underkylt eller fryser på? Behöver det sandas? hur mycket behövs bara i backarna eller över hela samhället?

På en del områden kan det nästan vara barmark medan det på andra ställen kan vara upp till ca 25-30 cm drivsnö!! Ja, det är inte lätt att göra bedömningarna alla gånger. Först efteråt har man facit i hand och vet hur man borde gjort. För det mesta så blir det rätt!

Snöröjning

Normalt börjar ”snösvängen” sitt arbete efter det att snöfallet slutat.

Halkbekämpning

Utföres normalt på gång och cykelbanor och i backar vid behov då använder vi oss av grus med en liten saltinblandning. Vid extrem halka utföres halkbekämpning av hela samhället. Halkbekämpningen utförs i huvudsak med grus.

Underlätta snöröjningen

Du underlättar snöröjningen genom att undvika parkering på gatan. Det är ej tillåtet att skotta snö från tomtmark ut på gatan.

”De främsta målet med vinterväghållningen är att minska risken för olyckor och att säkerställa framkomligheten och tillgängligheten i samhället.”

Kör med omdöme och ta ansvar. Sänk hastigheten och håll längre avstånd.

Växtlighet:

Klicka för att läsa mer eller på foldern nedan.

Skymmande och hindrande växtlighet

Borttagande av skymmande och hindrande växtlighet?
För att förbättra sikten ur trafiksäkerhetssynpunkt, samt öka framkomligheten, ber vi dig beskära träd, häckar, buskar etc. enligt figuren.     

Har du tomt intill gatan?
För framkomligheten är det givetvis bäst att du inte har träd eller buskar som växer över gångbana, cykelbana och gata utanför tomtgräns. Om så är fallet, gäller följande:

Över gångbanan måste du ta bort växtligheten upp till 2,2 m och över cykelbanan upp till 3,0 m. Då slår inte grenarna gående och cyklister i ansiktet eller skymmer sikt och trafikmärken.

Över körbanan måste det vara 4,7 m. fri höjd.

Har du hörntomt?
För trafiksäkerheten krävs god sikt i gatukorsningar. Figuren ovan till vänster visar siktområde för gatukorsning inom bostadsområde. Växtlighet får inom siktområdet inte vara högre än 80 cm över angränsande körbana.

Sälja fastighet:

Klicka för att läsa mer

Den som står som registrerad ägare den 1 jan är skyldig att betala årsavgiften till Vägföreningnen.

Vid försäljning är det därför att rekomendera att man gör upp om hur man vill reglera denna avgift i kontraktet eller annan överenkommelse.

Adress

Skrivarevägen Panncentralen

442 50 Ytterby

Kontakta Oss

info@ytterbyvf.se

Felanmälan

Skicka din felanmälan till:

felanmalan@ytterbyvf.se