FASTIGHETSÄGARE

Stadgar:

Klicka för att läsa mer

Sommarunderhåll:

Klicka för att läsa mer

Sommarunderhållet börjar redan tidigt på våren med följande saker

Då sopas alla gator. Detta beställes av gatuförvaltningen varje vår.

Under våren besiktigas alla gator med avseende på uppkomna skador under vintern i form av hål och andra skador på asfalten. Besiktning av vägskyltar, m.m

Underhålls asfaltering, ny toppbeläggning,

Samtidigt med underhållsasfalteringen görs rep. av uppkomna ”potthål”

Löpande underhåll av skyltar, målningar av övergångsställen, parkeringsplatser m.m.

Under hösten så tillkommer ev. problem med täta dagvattenbrunnar med följande översvämmingar p.g.a vissna löv från häckar och trädgårdar. Här gäller det att åka runt och spana före att se om det föreligger risk för översvämningar.

Vinterunderhåll:

Klicka för att läsa mer

Vinter underhållet går inte att förutse långt i förväg. Här är vi helt beroende av väderleksrapporter i radio o TV.

Vardagar under kontorstid kan vi få en viss hjälp med informationen från Vägverket. Internet kan trots sina stora möjligheter inte ge den information som behövs. Därför får vi lita mycket på oss själva, bevaka väderrapporter och kolla situationen lokalt på plats.

Kommer det mycket snö? Smälter den bort direkt eller finns det risk att det blir underkylt eller fryser på? Behöver det sandas? hur mycket behövs bara i backarna eller över hela samhället?

På en del områden kan det nästan vara barmark medan det på andra ställen kan vara upp till ca 25-30 cm drivsnö!! Ja, det är inte lätt att göra bedömningarna alla gånger. Först efteråt har man facit i hand och vet hur man borde gjort. För det mesta så blir det rätt!

Snöröjning

Normalt börjar ”snösvängen” sitt arbete efter det att snöfallet slutat.

Halkbekämpning

Utföres normalt på gång och cykelbanor och i backar vid behov då använder vi oss av grus med en liten saltinblandning. Vid extrem halka utföres halkbekämpning av hela samhället. Halkbekämpningen utförs i huvudsak med grus.

Underlätta snöröjningen

Du underlättar snöröjningen genom att undvika parkering på gatan. Det är ej tillåtet att skotta snö från tomtmark ut på gatan.

”De främsta målet med vinterväghållningen är att minska risken för olyckor och att säkerställa framkomligheten och tillgängligheten i samhället.”

Kör med omdöme och ta ansvar. Sänk hastigheten och håll längre avstånd.

Växtlighet:

Klicka för att läsa mer eller på foldern nedan.

Skymmande och hindrande växtlighet

Borttagande av skymmande och hindrande växtlighet?
För att förbättra sikten ur trafiksäkerhetssynpunkt, samt öka framkomligheten, ber vi dig beskära träd, häckar, buskar etc. enligt figuren.     

Har du tomt intill gatan?
För framkomligheten är det givetvis bäst att du inte har träd eller buskar som växer över gångbana, cykelbana och gata utanför tomtgräns. Om så är fallet, gäller följande:

Över gångbanan måste du ta bort växtligheten upp till 2,2 m och över cykelbanan upp till 3,0 m. Då slår inte grenarna gående och cyklister i ansiktet eller skymmer sikt och trafikmärken.

Över körbanan måste det vara 4,7 m. fri höjd.

Har du hörntomt?
För trafiksäkerheten krävs god sikt i gatukorsningar. Figuren ovan till vänster visar siktområde för gatukorsning inom bostadsområde. Växtlighet får inom siktområdet inte vara högre än 80 cm över angränsande körbana.

Sälja fastighet:

Klicka för att läsa mer

Den som står som registrerad ägare i samband med årsmötet är skyldig att betala årsavgiften till Vägföreningnen.

Vid försäljning är det därför att rekomendera att man gör upp om hur man vill reglera denna avgift i kontraktet eller annan överenkommelse.

Adress

Skrivarevägen Panncentralen

442 50 Ytterby

Kontakta Oss

info@ytterbyvf.se

Felanmälan

Skicka din felanmälan till:

felanmalan@ytterbyvf.se