Välkommen till Ytterby Vägförening

Vi på Ytterby vägförening värnar om vårt vägnät. Där vi alla färdas varje dag med våra fordon.

                                                                 Skogsavverkning Enekullen  

Under vecka 12, (nästa vecka) kommer Statens Fastighetsverk att avverka skog från inom sitt område för Kastellegården (och förhoppningsvis röja upp vindfällda träd längs med Klevevägen). Utkört virke kommer att placeras på utvalda platser bla vid toppen av Klevevägen. Under arbetets utförande kommer maskiner röra sig i området, så idka försiktghet i närheten av arbetsfordon. Bortforsling av virket kommer att ske senare.

Sopning av vägarna  

Äntligen närmar sig nästa vårtecken, Sopning av våra vägar! Nu är det dags för oss att sopa bort gruset från vägarna för att göra dem sommarfina. Sopningen kommer inledas med största sannolikhet innan påskhelgen. Underlätta gärna för vår entreprenör genom att undvika att ha fordon parkerade på gatorna alternativt sopa undan gruset innan ni parkerar bilen.

Klagomål angående Klevevägen  

Det har inkommit klagomål kring skicket av Klevevägen. Styrelsen är väl medvetna om skicket. Vi avser söka bidrag till lagningskostnaderna. För att söka bidrag från trafikverket så krävs det ett beslut om ansökan från årsmötet. Frågan kommer tas upp som en motion från styrelsen.

 Årsmöte 16 maj  

Årsmötet planeras till torsdagen den 16 maj, klockan 19. Platsen är som tidigare år. Seperat kallelse kommer senare. Förutom motion om Klevevägen enligt ovan kommer styrelsen lägga fram motioner om följande:

  • Ändring av stadgarna att inte längre sätta upp protokollet vid panncentralen.
  • Ändring av stadgarna för att tydliggöra ansvarsfrågan då fastigheter ägare.
  • Ta bort skyltarna för genomfart förbjuden på Enekullsvägen. Styrelsen anser dessa hindrar oss vid underhållsfinansiering av Enekullsvägen samt att de fyller begränsad funktion. Vi har inte mycket genomfart förutom när Marstrandsvägen är avstängd och då hänvisar blåljuspersonal in trafiken på Enekullsvägen.

Schaktarbeten på Kastellegårdsvägen

Ett större schaktarbete för att förlägga vatten-, el- och fiberledningar kommer utföras längs med Kastellegårdsvägen från kolonilotterna till Kastellegården. Arbetena kommer i huvudsak utföras bredvid vägen men kommer innebära trafikhinder då man korsar vägen samt flyttar maskiner och utrustningar. Vissa dagar kommer dagen vara avstängd men vi kommer försöka uppdatera var och när kontinuerligt när det närmar sig. Detta arbete är planerat att starta i slutet av Mars. För ytterligare frågor eller synpunkter kan ni vända er till ordforande@ytterbyvf.se.

Arbeten på Bergåsvägen  

Kungälv Energi kommer utföra arbeten kring Bergåsvägen, Lagvägen och mm. Lyktstolpar och en transformatorstation kommer att bytas ut.  Arbetena är planerade att påbörjas i April och kommer stundom innebära trafikstörningar.

                                                                 Raset på Bergåsvägen

Raset som inträffade på Bergåsvägen/Lagvägen är nu uppklarat i bra samarbete med kommunen och tomtägaren. Det som återstår är bland annat lite kontroller av avloppsledningar för att se att det inte är skadade samt lite återställning av vägen.

Nya farthinder på Enekullsvägen

 Förra året sattes det upp fart radar på Enekullsvägen. Vi upplever fortfarande för höga farter på Enekullsvägen. Därför kommer vi sätta upp trafikhinder likt de på Utmarksvägen för att dämpa hastigheten. Fart radarna kommer eventuellt flyttas till annan plats inom området.

 

 

 

 Projektering av arbeten på Enekullen

 

Tidigare har det nämnts här på ytterbyvf.se att det planeras för uppgradering av dag- och spillvattenledningar på Häggvägen och Granvägen. Samtidigt har Kungälv Energi aviserat att man vill förlägga ny ledningar för gataubelysning mm. Detta har blivit nedprioriterat och kommer utföras tidigast 2024. Återkommer med mer information. 

 

 

Regler för häckar mm

 

Under fliken ”Fastighetsägare” finns numer länk till folder för regler kring häckar mm. 

 

OM VYF

 Ytterby vägförening är en samfällighetsförening för enskilda vägar i och kring Ytterby. Vi har funnits i mer än 50 år. Föreningen har vi hjälpt till med planering och underhåll av vägar, cykel/gångvägar, grönytor inom samfälligheten Ytterby GA 2. Förening består av: 

  • drygt 400 fastigheter 
  • ca 2,5 km gång och cykelvägar
  • ca 13 km vägsträckor
  • ca 1600 kvm grönytor

FELANMÄLAN

Har du något du vill felanmäla? Tveka inte att kontakta oss så tar vi in ärendet med detsamma. Vårt mål är att få ett felfritt vägnät i Ytterby.

MEDLEM? – Följ våra nyhetsbrev

Adress

Skrivarevägen Panncentralen

442 50 Ytterby

Kontakta Oss

info@ytterbyvf.se

Felanmälan

Skicka din felanmälan till:

felanmalan@ytterbyvf.se