Välkommen till Ytterby Vägförening

Vi på Ytterby vägförening värnar om vårt vägnät. Där vi alla färdas varje dag med våra fordon.

 Akut grävarbete Enekullsvägen  

Nu på måndag, den 13/5 kommer Enekullsvägen stängas av vid övergångsstället nära Rollsbokrysset. Vägen kommer ha begränsad framkomlighet från ca klockan 7 och helt avstängd från kl 08:00. Avstängningen beräknas pågå fram till eftermiddagen varefter den öppnas igen. All trafik till och från Enekullen hänvisas till Klevevägen. Avstängningen görs omgående för att möjliggöra en flytt av transformatorstationen som skymmer sikten vid övergångsstället. Detta är en säkerhetsfrämjande åtgärd. Jag räknar med samtligas överseende med intrånget.

Kallelse Årsmöte   

Ytterby vägförenings medlemmar kallas härmed till ordinarie årsmöte. Årsmötet kommer att hållas torsdagen den 16 maj, klockan 19 i Kvarnkullen i Kungälv. Material inför årsmötet kommer publiceras fortlöpande under fliken ”Dokument”.                                                                 

Skogsavverkning Enekullen  

Under vecka 12, (nästa vecka) kommer Statens Fastighetsverk att avverka skog från inom sitt område för Kastellegården (och förhoppningsvis röja upp vindfällda träd längs med Klevevägen). Utkört virke kommer att placeras på utvalda platser bla vid toppen av Klevevägen. Under arbetets utförande kommer maskiner röra sig i området, så idka försiktghet i närheten av arbetsfordon. Bortforsling av virket kommer att ske senare.

Klagomål angående Klevevägen  

Det har inkommit klagomål kring skicket av Klevevägen. Styrelsen är väl medvetna om skicket. Vi avser söka bidrag till lagningskostnaderna. För att söka bidrag från trafikverket så krävs det ett beslut om ansökan från årsmötet. Frågan kommer tas upp som en motion från styrelsen.

  Schaktarbeten på Kastellegårdsvägen

  Ett större schaktarbete för att förlägga vatten-, el- och fiberledningar kommer utföras längs med Kastellegårdsvägen från kolonilotterna till Kastellegården. Arbetena kommer i huvudsak utföras bredvid vägen men kommer innebära trafikhinder då man korsar vägen samt flyttar maskiner och utrustningar. Vissa dagar kommer dagen vara avstängd men vi kommer försöka uppdatera var och när kontinuerligt när det närmar sig. Detta arbete är planerat att starta i slutet av Mars. För ytterligare frågor eller synpunkter kan ni vända er till ordforande@ytterbyvf.se.

  Arbeten på Bergåsvägen  

  Kungälv Energi kommer utföra arbeten kring Bergåsvägen, Lagvägen och mm. Lyktstolpar och en transformatorstation kommer att bytas ut.  Arbetena är planerade att påbörjas i April och kommer stundom innebära trafikstörningar.

                                                                   

   Projektering av arbeten på Enekullen

   

  Tidigare har det nämnts här på ytterbyvf.se att det planeras för uppgradering av dag- och spillvattenledningar på Häggvägen och Granvägen. Samtidigt har Kungälv Energi aviserat att man vill förlägga ny ledningar för gataubelysning mm. Detta har blivit nedprioriterat och kommer utföras tidigast 2024. Återkommer med mer information. 

   

   

  Regler för häckar mm

   

  Under fliken ”Fastighetsägare” finns numer länk till folder för regler kring häckar mm. 

   

  OM VYF

   Ytterby vägförening är en samfällighetsförening för enskilda vägar i och kring Ytterby. Vi har funnits i mer än 50 år. Föreningen har vi hjälpt till med planering och underhåll av vägar, cykel/gångvägar, grönytor inom samfälligheten Ytterby GA 2. Förening består av: 

  • drygt 400 fastigheter 
  • ca 2,5 km gång och cykelvägar
  • ca 13 km vägsträckor
  • ca 1600 kvm grönytor

  FELANMÄLAN

  Har du något du vill felanmäla? Tveka inte att kontakta oss så tar vi in ärendet med detsamma. Vårt mål är att få ett felfritt vägnät i Ytterby.

  MEDLEM? – Följ våra nyhetsbrev

  Adress

  Skrivarevägen Panncentralen

  442 50 Ytterby

  Kontakta Oss

  info@ytterbyvf.se

  Felanmälan

  Skicka din felanmälan till:

  felanmalan@ytterbyvf.se